Zasady głosowań sejmowych

0

Wszystkie procedury sejmowe są bardzo jasno i precyzyjnie kreślone. Głosowania w sejmie również przebiegają według pewnego niezmiennego porządku. Postępowanie sejmowe ma na celu podjęcie przez sejm określonej decyzji. Głosowanie jest ostatnią czynnością tego postępowania. Może je poprzedzać, ale nie musi, debata sejmowa.

Zasada jawności
Konstytucja RP gwarantuje jawność głosowań sejmowych. Jawność dotyczy zarówno techniki głosowania, jego przebiegu, jak i wyników głosowania. Konstytucja oraz regulamin sejmu wykluczają całkowicie możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego. Dopuszczone są dwie formy głosowania sejmowego:
– głosowanie jawne przez podniesienie ręki, które zakłada również możliwość użycia urządzenia do liczenia głosów,
– głosowanie imienne, które zostaje zarządzone przez Marszałka Sejmu z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30 posłów.

Technika głosowania
Technika głosowania jest niezwykle prosta. Głos oddaje się przez podniesienie ręki. W przypadku głosowań z użyciem urządzeń do liczenia głosów, należy również wcisnąć odpowiedni przycisk na urządzeniu. Głosowanie zawsze jest osobiste. Nie ma możliwości głosowania w imieniu innego posła, nawet gdyby wyraził na to zgodę.

Rodzaje większości parlamentarnej
Funkcjonowanie demokracji opiera się na podejmowaniu wszelkich decyzji większością głosów. Problem polega na tym, że termin „większość” jest bardzo niejednoznaczny, budzi wiele kontrowersji i nieporozumień, co wiąże się oczywiście z różną interpretacją wyników głosowania. Wynik głosowania w dużej mierze zależy od tego, jaka metoda głosowania została przyjęta.

Istnieje zatem większość zwykła, polegająca na tym, że jedna z propozycji uzyskuje więcej głosów, niż jakakolwiek inna. Dane rozwiązanie zostaje zaakceptowane przez sejm wówczas, gdy ma więcej głosów „za”, niż „przeciw”. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę, ale mają jednak pośredni wpływ na wynik głosowania. Metoda głosowania większością zwykłą jest stosowana najczęściej. Istnieje jedno zastrzeżenie. W głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej połowa ogólnej liczby posłów. W praktyce zasada większości zwykłej może oznaczać, że ustawa zostaje uchwalona przy dwóch głosach „za” i jednym „przeciw” podczas, gdy 257 posłów wstrzymuje się od głosu.

Inna metoda głosowania w sejmie, to głosowanie większością bezwzględną, gdy dana propozycja uzyskuje poparcie więcej, niż połowy ważnie oddanych głosów. Sejm akceptuje określone rozwiązanie, gdy więcej jest głosów „za”, niż wszystkich innych, zarówno „przeciw”, jak i wstrzymujących się. Oczywiście głosy wstrzymujące w tej sytuacji bardzo utrudniają uzyskanie większości bezwzględnej. Bezwzględna większość stosowana jest w następujących sytuacjach:
– wybór marszałka i wicemarszałków,
– podejmowanie uchwały w sprawie wyboru oraz powołania organów państwowych takich, jak Rada Ministrów, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu,
– podejmowanie uchwały w sprawie powołania i odwołania Przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Wszystkie te decyzje zapadają bezwzględną większością głosów.

HDSystem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here