Trudna sytuacja młodzieży na rynku pracy

0

Trwam, Telewizja Trwam, Rydzyk, Radio Maryja, Bruksela, Parlament Europejski 3Liczba młodych ludzi bez pracy osiąga niepokojące rozmiary, szczególnie na południu Europy, gdzie prawie co drugi młody człowiek jest bezrobotny (Grecja 64,2%, Hiszpania 56% oraz 42% w Portugalii). Średnia stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wynosi teraz ponad 23%, co stanowi prawie 6 milionów osób w wieku poniżej 25 lat.

Wysoka stopa bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej ma negatywny wpływ na społeczną, gospodarczą i demograficzną sytuację w Europie. Obecny kryzys gospodarczy może zaś spowodował długotrwałe bezrobocie, które wiąże się z ryzykiem wykluczenia społecznego. Należy niezwłocznie działać, aby zatrzymać pogłębianie się tego problemu. Najważniejsze jest zapewnienie jak największej rzeszy młodych ludzi lepszych perspektyw zatrudnienia – tak poprzez wdrożenie dobrych praktyk przez kraje członkowskie, jak i działanie na szczeblu unijnym i krajowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na reformę edukacji, wysokiej jakości praktyki zawodowe, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i rozwijaniu bardziej indywidualnego podejścia do ludzi, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni ani nie odbywają szkolenia.

Zrozumienie przyczyn bezrobocia wśród młodych, szczególnie w kontekście kryzysu ekonomicznego, jest pierwszym krokiem pozwalającym zapobiegać i znajdować możliwe sposoby jego redukcji. Jedną z głównych przyczyn bezrobocia wśród młodzieży jest fakt, że kwalifikacje młodych ludzi nie odpowiadają wymaganiom rynku pracy. Poza tym brakuje inwestycji do pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia krajowego popytu.

Należy przyjąć liczne krótko- oraz długoterminowe środki i działania na rzecz stymulowania ogólnego ożywienia gospodarczego i reformy polityki zatrudnienia. Pierwszą z nich może być wdrożenie programu “Youth Guarantee”. Posiadając budżet w wysokości 8 miliardów euro, inicjatywa ta ma na celu zapewnienie dalszej edukacji i szkoleń a także tego, że młodzi ludzie otrzymają korzystne oferty pracy. Co więcej, program pomoże w przystosowaniu i znalezieniu alternatywy wobec obecnego braku możliwości zawodowych. Jednakże program „Youth Guarantee” powinien wspierać zarówno osoby indywidualny (poprzez subsydia, zachęty podatkowe itp.), jak i instytucje (poprzez tworzenie centrów szkoleniowych, wspieranie edukacji oraz systemy praktyk).

Następną, niezwykle istotną kwestią, jest poprawa widoczności i dostępności sieci EURES (Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej), wspomagającej młodych ludzi w dostępie do informacji oraz aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy w obrębie Europy. Ponadto, dalszy postęp we wzajemnym uznawaniu kwalifikacji i umiejętności obywateli Unii Europejskiej przyczyni się do promocji mobilności zawodowej wśród młodych ludzi.

Wreszcie, równie ważne jest stworzenie odrębnego rozdziału budżetu poświęconego młodzieży wraz z programem Erasmus plus oraz udzielanie wsparcia grupom młodych ludzi, nieformalnie aktywnych zawodowo, na przykład poprzez wolontariat. Dobrym pomysłem może być też promocja kształcenia zawodowego oraz strategii dotyczących praktyk organizowanych przez kampanie europejskie i krajowe.

Wzmocniona współpraca na rzecz młodych ludzi powinna być połączona z akcjami podejmowanymi przez poszczególne państwa członkowskie. Propozycje te mają szansę powodzenia tylko wtedy, gdy państwa członkowskie podejmą odpowiednie działania na poziomie krajowym. Z tego też względu szczególną wagę powinno się przywiązywać do unowocześnienia edukacji, wysokiej jakości praktyk, zapobiegania wczesnemu opuszczaniu szkół i wypracowania szczególnego podejścia do tzw. osób NEET (ang. bez pracy, edukacji i szkoleń), w tym również osoby niepełnosprawne oraz młode matki. Państwa członkowskie powinny w większym stopniu skupić się na tzw. podwójnym systemie oświaty, który daje młodym ludziom możliwość połączenia doświadczenia w miejscu pracy i kształcenia zawodowego. Wzmocniona współpraca pomiędzy stronami zainteresowanymi zagwarantuje, że wszelkie podjęte działania przyniosą lepsze rezultaty, m.in. poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy obecnie i w przyszłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here