Sesja plenarna w Strasburgu 06.2012 – streszczenie wybranych debat

0

Poniżej przedstawiam skrót wybranych fragmentów sesji plenarnej w Strasburgu 06.2012 – European Semester, Single Market Act, Towards a Job-Rich Recovery. Tuż pod nazwiskami przedstawione są nie cytaty, lecz streszczenia stanowisk.

 

EUROPEAN SEMESTER

REHN OLLI – komisarz

Potrzebujemy więcej inwestycji w infrastrukturę, edukację i badania naukowe. Potrzeba na to oczywiście środków finansowych i wsparcia Parlamentu Europejskiego. Przygotowywane są kolejne kroki w celu pełnej unii gospodarczej. Komisja popiera większe zainteresowanie i zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w Semestr Europejski. Komicja chce też aktywnie brać udział w dyskusji podczas Semestru Europejskiego.

 

WORTMANN-KOOL Corien

Państwa członkowskie powinny w sposób konsekwentny i realny wprowadzać reformy i zmieniać obecny stan rzeczy. Wszyscy powinni dołożyć odpowiednich starań.

 

HUGHES Stephen

Dzisiaj głosowaliśmy nad dwupakiem, ale nie ma żadnego postępu w zakresie inwestycji publicznych. Komisja Europejska powinna przedstawić bardzo solidne dane, byśmy mogli realizować program 2020. Uważamy, że powinniśmy odnieść się do deficytu poprzez określenie reguł gospodarowania. Tylko w ten sposób będzie można pokonać kryzys.

 

DE BACKER Philippe

Reforma rynku pracy i systemu emerytalnego powinna być sednem sprawy, decydującym o konkurencyjności Unii. Ale jest odwrotnie. Np. we Francji obniża się wiek emerytalny – to niedopuszczalne. Państwa nie okazują solidarności z innymi państwami w strefie euro. Jeśli nie weźmiemy się za porządne reformy, to ten kryzys się nie skończy. Państwa muszą być bardziej odpowiedzialne za swoje polityki.

 

FORD Vicky

Proszę przestać marnotrawić pieniądze podatników. Proszę zmniejszyć biurokrację. Proszę zająć się bankami.

 

STOLOJAN Theodor Dumitru

Jestem przekonany, że ze wszystkich instrumentów, które zostały utworzone podczas kryzysu, Semestr Europejski jest najważniejszym. Mam nadzieję, że w przyszłości również mógłby pomagać Unii w przezwyciężaniu problemów. Zauważyliśmy, że parlamenty narodowe chcą mieć udział w takich instrumentach. Teraz mają taką możliwość poprzez ideę Semestru Europejskiego. Oczywiście była to idea stworzona przez Parlament Europejski.

 

BERÈS Pervenche

Czy rzeczywiście mamy wszystkie niezbędne instrumenty, by skorygować te nierównowagi makroekonomiczne, o których mowa? W przypadku Francji Komisja Europejska przygotowała swoje wnioski w oparciu o dokumenty przekazane przez przegrany w ostatnich wyborach rząd Francji. Jest tam pełno błędów. Istnieje dyktat z Brukseli, który ignoruje rzeczywistość w danym kraju. Oczywiście jesteśmy za integracją, ale Pan to robi przeciwko narodom i politycznym decyzjom.

 

HÜBNER Danuta Maria

Semestr Europejski spełnił swoje zadanie. Przyczynił się po poszerzenia polityki europejskiej. 6-pak wniósł wielki wkład w Semestr Europejski. Moim zdaniem główny problem polega na właściwym czasie – wszystko jest dokonywane zbyt późno i zbyt długo. Dalsze dostosowania w czasie są prawdziwym problemem. Gdybyśmy wprowadzili konkretne dokumenty we właściwym czasie, odniosłyby jeszcze większy sukces.

 

KLEVA Mojca

Trzeba zreformować rynek pracy uwzględniając bezrobocie młodzieży. Trzeba zatrudnić młodzież.

 

FERREIRA Elisa

Są 3 wielkie problemy: dług publiczny, kłopoty sektora bankowego, wzrost gospodarczy. Unia bankowa, którą pan nam tu proponuje – cóż, trzeba to było zrobić 2 lata temu, przecież żądaliśmy tego w 2009 roku. Stabilności gospodarczej w Europie również nie przywrócono. Trzeba też stworzyć nowy fundusz ratunkowy, tak, by dług publiczny stał się problemem do rozwiązania dla całej Unii, a nie poszczególnych państw.

 

REHN OLLI – komisarz

Debata odzwierciedla powagę sytuacji, w której się znajdujemy. Poruszono 2 główne zagadnienia – po 1) wrażenie państw członkowskich, iż one mogą decydować samodzielnie, nie licząc się z instytucjami unijnymi.

Nowe zarządzanie gospodarcze i koordynacja polityk zostały przyjęte jednogłośnie przez 27 państw na wniosek PE. Zadaniem KE jest przedstawianie analiz i zaleceń, aby pomóc państwom

Tradycyjne, zakulisowe przetargi w Radzie, które doprowadziły do obecnej sytuacji, już się skończyły. Te czasy już minęły. Możemy zapewnić, że państwa członkowskie zastosują się do naszych zaleceń, a jeśli nie – zostaną wyciągnięte konsekwencje. Niewłaściwe decyzje gospodarcze jednych państw odbijają się na gospodarkach innych państw i dlatego trzeba je koordynować. W naszych zaleceniach traktujemy Europę jako całość. Musimy wzmocnić konkurencyjność w Europie.

 

ANDOR László – komisarz

Jeśli chodzi o emerytury – są przeprowadzane bardzo głębokie reformy, np. we Włoszech. Trzeba poczekać na ich finalizację i dopiero wtedy będzie można oceniać. Bezrobocie młodzieży nie może być w pełni objęte semestrem. Musimy także uważać, by nie zadowolić się samym podkreślaniem tego problemu – trzeba czynić konkretne kroki w tym kierunku.

 

ŠEMETA Algirdas – komisarz

Idziemy w kierunku bardziej "zielonego" systemu podatkowego.

SINGLE MARKET ACT:

BARNIER Michel – komisja europ.

Trzeba światu przypomnieć, że nie wszystkie problemy rodzą się w Europie. Kryzys narodził się w USA a nie w Europie. Trzeba pokazać światu, że musi być sprawiedliwy i nie może winić Europy za kryzys gospodarczy.

Trzeba wyrazić zaufanie do instytucji europejskich, do narodu greckiego i do podejmowanych przez nich decyzji. Z pewnością wyjdziemy z tego kryzysu inni niż byliśmy przed nim.

Nie ma mowy o jednolitej walucie bez dyscypliny – to już wiemy. Znamy słabość systemu bankowego, teraz już wiemy, że to przyczyna naszych niepowodzeń. Musimy stworzyć unię bankową, o której mówił Jose Barosso. Europa musi także współpracować z narodami. PE reprezentuje właśnie demokratycznie wybrane ciało i trzeba się z nim liczyć. Rynek wewnętrzny jest podstawą UE. Myślę, że moglibyśmy być bardziej ambitni, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Komisja chciałaby wezwać Radę, PE, państwa członkowskie do dalszej i owocniejszej pracy.

Najistotniejsze kwestie to: wzmocnienie implementacji, zerowa tolerancja we wdrażaniu zmian – usługi finansowe, przemysły sieciowe, rynek cyfrowy, energetyka, transport.

Semestr Europejski służy nam do osiągnięcia większej spójności. Można tam wytknąć palcem opóźniających się z wdrażaniem reform. Drugi etap Single Market Act jest właśnie przygotowywany. Chcemy przełożyć nasze działania na 12 dźwigni, propozycji – wszystkie będą miały na celu wzrost. Oczywiście chcemy też wdrażać to, co już zostało dotychczasprzyjęte.

 

SCHWAB Andreas

KE musi jasno stwierdzić, ze czas mówienia o tych czynach już się skończył. Teraz należy działać. KE musi nawoływać te kraje, które nie dostosowują się, a jeśli nie da to rezultatu – trzeba wyciągnąć konsekwencje. Myślę, że sprawdziłaby się tutaj strategia horyzontalna.

 

GEBHARDT Evelyne

Jednolity Rynek obchodzi 20 rocznicę. Mamy obecnie duże bezpieczeństwo produktów, udało nam się zbliżyć obywateli Europy. Pozytywne aspekty Jednolitego Rynku powinny być przedstawiane częściej obywatelom. Koncentrujemy się bardziej na problemach niż naszych osiągnięciach i obywatele często o tym nie pamiętają.

 

BIELAN Adam

Jednolity Rynek okazał się szczególnie pomocny podczas walki z kryzysem. Niestety, ze względu na problemy legislacyjne i administracyjne nie potrafiliśmy tego wykorzystać do końca. Usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku za pomocą narzędzi informatycznych to bardzo dobry pomysł. Unowocześnienie administracji publicznej to również ważne. Szybkie i sprawne wprowadzanie dyrektywy usługowej jest ważne. Pilne jest wyeliminowanie przepisów dyskryminujących, chociażby ze względu na narodowość, istniejących w niektórych krajach członkowskich.

 

HANDZLIK Małgorzata

Instrumenty prawne nie są często implementowane przez państwa. Jeżeli państwa członkowskie będą zaangażowane bardziej w proces implementacji, postęp mógłby się jeszcze dokonać. Trzeba się też upewnić, ze żadne przeszkody w wolnym handlu nie są zachowane.

 

MORGANTI Claudio

Towary i usługi – mamy potencjał do wzrostu i jak najbardziej powinniśmy pracować. Nie możemy pozwolić sobie na wprowadzenie takich regulacji, które blokują nasz potencjał.

 

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

Musimy nie tylko tworzyć dobre prawo, ale też musimy słuchać obywateli. Mamy przed sobą poważne wyzwania – usługi pocztowe są strasznie drogie w przypadku wysyłek międzynarodowych. Od lat nie ma postępu w konsultacjach społecznych. Wspólnie z obywatelami musimy budować przyszłą Unię.

 

DANUTA JAZŁOWIECKA

Jednolity Rynek stymuluje europejską gospodarkę. Państwa członkowskie mają destrukcyjne działania i nacjonalistyczną retorykę. Receptą na kryzys jest więcej, a nie mniej Europy. Coraz częściej słychać głosy o odbieraniu miejsc pracy, dumpingu itp. Zamykanie się na Europę tylko pogorszy sytuację.

 

BARNIER Michel

Trzeba skupić się na operacyjności tych aktów, które KE wdraża. Dziś procedura trwa 25 miesięcy, skróciliśmy ją do 18 miesięcy, może w przyszłości będzie trwać jeszcze krócej.

 

TOWARDS A JOB-RICH RECOVERY

 

ANDOR László

Musimy znaleźć rozwiązanie, aby pokonać kryzys gospodarczy. 9,3% to obecny wskaźnik bezrobocia w UE. W niektórych państwach to jest nawet 11%. Musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie tworzyło miejsca pracy. Staramy się wskazać jak zwiększyć ład gospodarczy. Musimy mieć przy tym wsparcie PE.

Po pierwsze wspieramy działania, które zwiększają zapotrzebowanie na pracę. Po 2 służba zdrowia też obejmuje nasz plan działań. Chcemy zmniejszyć podatki od pracy na rzecz podatków środowiskowych. Chcemy wspierać gospodarkę społeczną. Rynki pracy muszą być bardziej dynamiczne. Trzeba wspierać wykształcenie i mobilność Musimy inwestować w umiejętności pracowników. Trzeba znosić bariery. Musimy zwiększyć spójność polityki zatrudnienia w całej unii. Musimy zaangażować partnerów społecznych.

 

BERÈS Pervenche

Uważam iż pana głos, który twierdzi, ze zatrudnienie musi sprzyjać odnowie gospodarczej musi być usłyszany. Mamy historyczne stopy bezrobocia. Europejczyków przede wszystkim niepokoi brak pracy – szczególnie tych młodych. Całe pokolenie może być pokoleniem straconym, bo 20% młodych Europejczyków szuka pracy. Uderzające jest to, że krajowe programy reform zostały przedstawione przez nie wszystkie państwa. Poruszył pan temat, który był dotychczas tematem tabu – płaca minimalna. Kwestia gwarancji dla młodzieży – młody człowiek nie może być bez pracy – ta pana propozycja spotka się z poparciem PE. Może pan na nas liczyć, dziękuję bardzo za te propozycje.

 

BENNION Phil

Z dużą przyjemnością słucham o "zielonych miejscach pracy" i wygląda to tak, jakbyśmy sami napisali te projekty.

 

MCINTYRE Anthea

Nie można ustanawiać minimalnej płacy, bo wtedy wiąże się ręce przedsiębiorcom. Powinniśmy zrobić wszystko, by im pomóc, a nie ograniczać ich działalność. Nie da się ustanowić minimalnej płacy dla całej Europy, to niemożliwe.

 

HELMER Roger

Zielone miejsca pracy są tak drogie, że każde z nich kosztuje nas 3-4 zwykłe miejsca pracy. Musimy porzucić nasze zielone aspiracje, bo to wielki błąd.

 

MANN Thomas

Praca na czarno musi być wreszcie powstrzymana, co zwiększy wpływy do budżetu. Trzeba też pozbyć się tzw. umów śmieciowych.

 

DELLI Karima

Musimy inwestować w solidarną i zieloną gospodarkę. Musimy skończyć z tzw. 'working poor' (biednymi pracującymi), bo to skandal. Trzeba ustanowić wspólną płacę minimalną.

 

WŁOSOWICZ Jacek

Do końca 2020 roku ma powstać 17 mln miejsc pracy. To niezwykle ambitny plan biorąc pod uwagę, że obecnie bezrobocie zamiast maleć, rośnie, a liczba miejsc pracy maleje. Oczywiście promowanie samozatrudnienia jest bardzo ważne i potrzebne. Czy jednak planowane ograniczenie budżetu unii nie doprowadzi do pogłębienia kryzysu gospodarczego?

 

JAZŁOWIECKA Danuta

Miejsc pracy nie tworzą pracodawcy, ale konsumenci – trzeba o tym pamiętać. Warto pochylić się nad formą niestandardowych form zatrudnienia. Państwa członkowskie powinny łączyć elastyczność miejsc pracy z ich bezpieczeństwem. Poprzez inwestycje społeczne państwa powinny aktywizować bezrobotnych. Inwestycje w edukację i szkolenia są bardzo ważne.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here