Relacja z Brukseli: List do przewodniczącego Barroso (PL + EN)

0
Przewodniczący grupy Europejskiej Partii Ludowej, Joseph Daul, wysłał list do przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Durão Barroso. Wezwał w nim do uproszczenia i odblokowania barier istniejących na wewnętrznym rynku Unii a także do jego optymalizacji. (Tłumaczenie z j. angielskiego)
[English version below]
 
Jednocześnie, w imieniu grupy EPL, Daul nawoływał do wspólnych, zdecydowanych działań na trzech płaszczyznach, które pomogą Unii wyjść z kryzysu gospodarczego. Są to: pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych stanowisk pracy dla sektora MŚP, ograniczenie zbędnej biurokracji w celu wsparcia przedsiębiorców, a także kolejne reformy strukturalne w celu rozwoju i wzrostu zatrudnienia we wszystkich państwach członkowskich.
 
Joseph Daul przekonuje: – Aby unijne gospodarki rozwijały się we właściwym tempie, należy przygotować bardziej konkretne, wiarygodne i przede wszystkim wiążące strategie. Moja grupa wierzy, że pakt Euro Plus i strategia Europa 2020 są właściwe, ale będą one skutecznie wykorzystane tylko wtedy, gdy wyznaczone w nich cele staną się obowiązkowe. Musimy "zablokować" głosy państw członkowskich i znaleźć bardziej wiążący mechanizm, który zapewni realizację złożonych wcześniej zobowiązań. Acquis communautaire wspólnego rynku jest dostatecznie silne, ale już jego implementacja w życie pozostaje niezadowalająca. Aby wykorzystać ten drzemiący potencjał, Komisja Europejska musi w bardziej zdeterminowany sposób egzekwować transpozycję unijnego prawa do państw członkowskich.
 
Przewodniczący grupy EPL proponuje skupić uwagę na niektórych ważnych dyrektywach dotyczących jednolitego rynku, by zostały szybciej wprowadzone w życie. Dla przykładu, jego zdaniem warto skupić się na dyrektywach: w sprawie opóźnień w płatnościach oraz w sprawie praw konsumentów, by dokonać identycznej transpozycji we wszystkich państwach członkowskich. Jak uważa, "przyniesie to bezpośrednie korzyści dla europejskiego sektora MŚP, przedsiębiorców i obywateli Unii Europejskiej.
 
– Potrzebujemy rzeczywistego zarządzania jednolitym rynkiem; to znaczy, że potrzeba nam silnej Komisji Europejskiej, która będzie potrafiła należycie egzekwować prawo. Jesteśmy gotowi do wsparcia konkretnej propozycji szybkiego trybu postępowania w przypadku wszelkich naruszeń. Warto też rozważyć wyłonienie stanowiska "prokuratora ds. rynku wewnętrznego", który mógłby niezależnie przygotowywać tego typu procedury postępowania, a następnie przedkładać je Komisji Europejskiej do przyjęcia – pisze Joseph Daul.
 
– Jako największa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim jesteśmy i zawsze byliśmy gotowi współtworzyć prawo dotyczące jednolitego rynku, w ramach ambitnego harmonogramu, który wciąż możemy wspólnie uzgodnić. Dziś musimy pokazać naszym społeczeństwom, że jednolity rynek jest nie tylko ogromnym sukcesem Europy, ale również, że służy on interesom Europejczyków. Tylko dzięki dobrze funkcjonującemu jednolitemu rynkowi, będziemy w stanie stworzyć środowisko do długoterminowych inwestycji w infrastrukturę, nowe technologie i tworzenie wielu miejsc pracy. Te z kolei zapewnią Europie zrównoważony wzrost – podkreślił Joseph Daul.
 

 

Z Brukseli Paweł Rogaliński

 

 
——————————————— 
Poniżej zamieszczam oryginalną, angielską wersję komunikatu prasowego:
 
EPP4Growth: Open letter to European Commission President. Joseph Daul MEP, Chairman of the EPP Group
 
 
The Chairman of the EPP Group, Joseph Daul, has sent a letter to the European Commission President calling for the Commission to simplify and unblock existing barriers to the optimisation of the EU internal market. As well as urging the Commission to improve implementation and enforcement of the Single Market, the EPP Group calls for determined and concerted action in three further areas to help the EU grow out of the crisis: stimulation of growth and job creation for SMEs, cutting red tape to free entrepreneurs from unnecessary bureaucracy and structural reforms for growth and employment in all Member States.
 
Joseph Daul is convinced that:”to carry our economies forward we have to make our growth strategies more concrete and more credible – which means binding. My Group believes that the Euro Plus Pact and the Europe 2020 Strategy are the right roadmaps, but they will only be successful if their targets are binding. We need to 'lock in' Member States and seek a more binding mechanism to ensure that they really live up to commitments made. The single market acquis is strong – its implementation unsatisfactory. To tap this unused potential the Commission has to be more determined in enforcing the transposition of law in Member States.”
 
The Chairman of the EPP Group proposes to focus immediately on some important single market directives to be transposed more quickly, as for example the late payment directive and the consumer rights directive, and that in these areas we focus on an identical transposition in all Member States. In his views: ”this will deliver direct benefits to EU SMEs, the business community and European citizens.”
 
“We need real single market governance; this means that we need a strong Commission which will enforce the law. We are ready to support, as a concrete proposal, a 'fast track infringement procedure'. We may want to consider establishing an 'internal market prosecutor' who could prepare infringement procedures independently and submit these to the College of Commissioners for adoption,” writes Joseph Daul.
 
“As the largest political Group in the European Parliament we are, and always were, ready to deliver on single market legislation within an ambitious timetable we can mutually agree on. Today, we must better demonstrate to our citizens that the Single Market is not only Europe’s great success story, but that it exists to serve them. That only through a well-functioning Single Market will we create the environment for long-term investment in infrastructure, new technology and in the creation of jobs which will provide sustainable growth,” underlined Joseph Daul.

 
Notes to Editors:
The EPP Group is by far the largest political group in the European Parliament with 271 Members and 3 Croatian Observer Members.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here