Programy edukacyjne w Europie i ich budżet

4

Unia Europejska może się poszczycić kilkoma sztandarowymi programami edukacyjnymi, które są powszechnie uznane za jedne z najlepszych na świecie. Poniżej przedstawione są programy na lata 2014-2020 a także ich przyszłe finansowanie.

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na lata 2014-2020

Choć budżet na lata 2014-2020, obejmujący programy z zakresu edukacji i kultury, jest większy niż w latach poprzednich, nie jest on tak wysoki, jak proponowała to Komisja Europejska (Doris Pack, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji PE, 10/07/2013). Rada Europejska podkreśla szczególnie znaczenie uproszczenia w unijnych programach dotyczących badań naukowych, edukacji i innowacji, aby w ten sposób wesprzeć realizację odpowiednich polityk.

Wszelkie podane poniżej kwoty mogą wciąż ulec zmianie, gdyż są elementem negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Erasmus +

Erasmus obchodził w 2012 roku 25-lecie swojego istnienia. Jest też uznany za najbardziej udany program wymiany studenckiej na świecie. Dzięki programowi ponad 230 tys. studentów rocznie studiuje za granicą. Nowy program Erasmus + musi być w pełni gotowy do realizacji od stycznia 2014 r. Działania uprzednio realizowane w ramach kilku odrębnych programów (takich jak np. Uczenie się przez całe życie, Erasmus Mundus czy Młodzież w działaniu) zostaną ujęte w jednym programie, a dodatkowo program ten będzie obejmował działania z nowej dziedziny kompetencji UE, czyli sportu. Proponowany projekt budżetu programu na lata 2014-2020 był większy o 43% niż w poprzednim okresie WRF (Parlament Europejski liczył na zwiększenie budżetu o 75%).

Proponowany obecnie budżet wynosić ma 13,010 mld EUR dla Działu 1 oraz 1,35 mld EUR dla Działu 4, co w sumie daje kwotę 14,5 mld EUR wyrażoną w cenach z 2011 roku (te kwoty wciąż są elementem negocjacji i zależą od wielu zewnętrznych instrumentów i zainteresowanych stron). W mediach natomiast pojawiły się te same kwoty wyrażone w obecnych cenach, przez co podawane zostały kwoty 14,783 mld EUR dla Działu 1 a także 1,522 mld EUR dla Działu 4, co w sumie wyraża się w kwocie 16,3 mld EUR. Nowy budżet ma wesprzeć działania Unii w zakresie walki z kryzysem gospodarczym, gdyż znacząco przyczyni się do zwiększenia mobilności obywateli UE.

Co więcej, podczas negocjacji WRF postanowiono o przeniesieniu 150 mln EUR z marginesu elastyczności na działalność programu w latach 2014 i 2015, w celu zapewnienia alokacji wystarczającej kwoty w budżecie oraz zwiększenia efektywności programu na początku jego istnienia (Morten Løkkegaard, ALDE, 10/07/2013). Oznaczać to będzie, że w roku 2014 tzw. frontloading zapewni w budżecie dodatkowe 130 mln. EUR, zaś w roku 2015 – dodatkowe 20 mln. EUR. Nie jest to jednak kwota bezzwrotna, gdyż przeniesione początkowo z innych programów sumy na lata 2014-2015, będą musiały być „zwrócone” przez program Erasmus + w latach późniejszych.

Erasmus + zapewni innowacyjne rozwiązania, takie jak: gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich w ramach Erasmusa, służący promowaniu mobilności oraz dający dojście do przystępnego finansowania dla studentów chcących uzyskać tytuł magistra w innym państwie członkowskim. Program będzie oparty również na 400 sojuszach na rzecz wiedzy i umiejętności sektorowych. Będzie też bardziej zdecentralizowany, gdyż dopuszcza możliwość istnienia więcej niż jednej agencji krajowej zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką.

Europa dla Obywateli

Budżet dla tego programu wyniesie najprawdopodobniej 164,3 mln EUR w latach 2014-2020. Frontloading dla programu Erasmus + pozostanie nie bez wpływu na budżet programu Europa dla Obywateli w latach 2014-2015, w związku z czym początkowo niższe kwoty (22 mln EUR w roku 2014) będą stopniowo zwiększane w każdym kolejnym roku działalności programu aż do roku 2020 (24,9 mln EUR). Budżet został zredukowany do początkowych założeń Komisji i prawdopodobnie pozostanie niższy o 23% (Helga Trüpel, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji, 10/07/2013)

Kreatywna Europa

Komisja złożyła wniosek o przyznanie środków w wysokości 1,8 mld euro na nowy program Kreatywna Europa (na lata 2014-2020). Obecnie udało się wynegocjować kwotę 1,2937 mld EUR. Ostateczna decyzja zapadnie w 10-11.2013 roku.

Podobnie jak w przypadku programu Europa dla Obywateli, frontloading dla programu Erasmus + znacząco wpłynie na budżet programu Kreatywna Europa. W związku powyższym początkowo niższe kwoty (168,3 mln EUR w roku 2014 w porównaniu do 179 mln w roku 2013) będą stopniowo zwiększane w każdym kolejnym roku działalności programu aż do roku 2020 (wówczas osiągnięta zostanie kwota 204,8 mln EUR).

Od 2014 roku programy MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura zostaną wcielone w program Kreatywna Europa. W nowym budżecie podprogram MEDIA obejmie minimum 56% budżetu, Kultura – minimum 31%, zaś elementy międzysektorowe (tzw. Cross-sectoral Strand) – najwyżej 13%.

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here