Parlament Europejski: nowy ład ws. ubóstwa

2
(English version below)
Poniżej pozwalam sobie zacytować opis pierwszego dnia obrad poświęconych ubóstwu w Parlamencie Europejskim. Niebawem opublikuję też własne spostrzeżenia i wnioski ze spotkania. Tymczasem zapraszam do interesującej lektury:
 
 
    Bruksela, 25 czerwca 2010 r. – Trwające dzisiaj i jutro w Brukseli 9. Spotkanie ds. Osób Dotkniętych Ubóstwem będzie okazją dla decydentów politycznych i dziennikarzy do bezpośredniego spotkania ze 150 osobami dotkniętymi ubóstwem z 23 państw członkowskich UE i Norwegii. Celem tegorocznego spotkania będzie włączenie konkluzji płynących ze wszystkich poprzednich spotkań do 10-letniego planu działań zwalczania ubóstwa poprzez aktywny dialog z unijnymi decydentami.
 
 
Ubóstwo w centrum uwagi
 
Unijne statystyki za rok 2008 wskazują, że 16% ludności na terenie UE (niemal 80 milionów Europejczyków) żyje obecnie poniżej progu ubóstwa, za mniej niż 60% krajowej mediany dochodów. W porównaniu do początku kryzysu dodatkowe 5 milionów osób jest obecnie bezrobotnych. Stan bezrobocia w wielu gospodarstwach domowych przyczynił się do spadku dochodów, narażając ich członków na ubóstwo. Charakter, rozmiary i skutki kryzysu różnią się od siebie w obrębie UE. W ramach nowej strategii unijnej na nadchodzące dziesięciolecie – Europa 2020 – przywódcy unijni podczas czerwcowego spotkania zatwierdzili wniosek Komisji dotyczący wyznaczenia konkretnego celu w zakresie ograniczenia o 20 milionów liczby osób narażonych na ryzyko ubóstwa i wykluczenia do roku 2020. Państwa członkowskie muszą teraz przełożyć te założenia na cele krajowe.
 
Podczas okresu prezydencji hiszpańskiej wezwano do konsolidacji i umocnienia unijnych polityk społecznych w celu zapewnienia ochrony najwrażliwszym grupom ludności przed skutkami kryzysu: są to Romowie, osoby niepełnosprawne, starsze i dzieci. Hiszpania promowała aktywną integrację oraz działania zmierzające do zwalczania zjawisk bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Przyjęcie zamierzeń dotyczących zmniejszenia ubóstwa na posiedzeniu Rady Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a następnie ich zatwierdzenie przez przywódców unijnych, stanowi kolejne wielkie osiągnięcie prezydencji hiszpańskiej. W rezultacie hiszpańska prezydencja w pełni podziela i wspiera cele 9. Spotkania, tj. wypracowanie nowego ładu w celu zwalczania ubóstwa.
 
Dotychczasowe wyniki
 
Badania dotyczące wpływu tych corocznych spotkań ujawniają, że 82% decydentów politycznych uznaje, iż spotkania przyczyniły się do zmiany przez nich podejścia do kwestii zwalczania ubóstwa. Co jeszcze istotniejsze, 55% decydentów stwierdza, że dyskusje i zalecenia były przekładane na politykę. Jest to pozytywny krok naprzód, chociaż do wykonania pozostało jeszcze wiele pracy, zanim będzie można naprawdę odczuć te zmiany. Obecnie prawie 78% osób doświadczających ubóstwa ma wrażenie, że ich zalecenia nie są wyraźnie odzwierciedlane w polityce unijnej.
 
Tematy spotkań zmieniają się co roku, zgodnie ze stosownymi priorytetami. W ubiegłym roku pochylono się nad kwestiami zakwaterowania, integracji finansowej i dostępu do podstawowych usług. „W tym wszystkim chodzi o walkę o możliwość korzystania w pełni z naszych praw człowieka. Nie możemy poddawać się w tych dążeniach. Spotkanie to jest jednym z narzędzi, które musimy wykorzystać, aby usłyszano nasz głos. Dzieląc się tutaj naszymi doświadczeniami, możemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia przez decydentów politycznych problemów, z jakimi się zmagamy, a których w innej sytuacji nie mielibyśmy odwagi wskazać.” – mówi Adélia Fernandes, portugalska delegatka na 8. unijne Spotkanie Osób Dotkniętych Ubóstwem.
 
Zapowiedź wydarzenia
 
Dyskusje będą prowadzone podczas 8 równoczesnych warsztatów, a ich celem będzie zdefiniowanie 16 priorytetów na następujące dziesięć lat. Warto wspomnieć o takich następujących uczestnikach imprezy, jak:
       László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji,
       Robert Verrue, dyrektor generalny, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans,
       Consuelo Sanchez Naranjo, podsekretarz, minister zdrowia i opieki społecznej,
       Pervenche Berès, przewodnicząca komisji ds. zatrudnienia w Parlamencie Europejskim,
       Antonia Carparelli, szefowa Jednostki ds. Integracji Społecznej, Aspektów Polityki Społecznej w dziedzinie Migracji, Usprawnienia Współpracy w zakresie Polityki Społecznej w Komisji Europejskiej
       Philippe Courard, belgijski sekretarz stanu ds. integracji społecznej i walki z ubóstwem
       oraz Fintan Farrell, dyrektor Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN).
 
Eliminacja ubóstwa: następne działania
 
Coroczne spotkania umożliwiają osobom doświadczającym ubóstwa bezpośrednią interakcję z decydentami politycznymi i dziennikarzami. Do tej pory interakcje te utorowały drogę znacznemu postępowi w kluczowych sferach, jak bezrobocie, zakwaterowanie, dostęp do usług zdrowotnych, renty i emerytury.
 
10-letni plan działań zmierzający do wyeliminowania ubóstwa będzie obejmować wszystkie kwestie tematyczne poruszone na wcześniejszych spotkaniach. W celu zagwarantowania przewidywanego długoterminowego wdrażania 10-letniego planu działań, jego implementacja będzie aktywnie wspierana przez obecną i przyszłe prezydencje UE. 9. edycja wydarzenia otrzyma wsparcie ze strony Hiszpanii, sprawującej obecnie urząd prezydencji UE, oraz dwóch państw przejmujących wkrótce jej obowiązki w tym względzie, a mianowicie Belgii i Węgier.    

 ====================

English version:

 

EUROPE 2020 tackles poverty through a new deal
People living in poverty propose solutions to policy makers during the 9th Meeting of People Experiencing Poverty
Brussels, 25 June 2010 – The 9th Meeting of People Experiencing Poverty, taking place today and tomorrow in Brussels, will bring policy makers face to face with 150 people experiencing poverty from 23 EU Member States and Norway. The goal of this year's meeting is to integrate the conclusions of all previous meetings into a 10-Year Action Plan to fight against poverty through an active dialogue with EU policy makers.
 
The 9th edition of this annual event, entitled “Starting Point for a New Deal”, is organised by the Spanish Presidency of the EU, in cooperation with the European Commission and the European Anti-Poverty Network. László Andor, EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion commented “EU leaders took a historic step on 17 June by agreeing on the target to lift at least 20 million out of poverty or social exclusion by 2020. This sends a powerful message about Europe's genuine commitment to visible results for a more just and inclusive Europe." He added: "The 2010 European Year to combat poverty and exclusion has helped build political momentum. Our goal is to combine what already works well with innovative new approaches and the European Commission is there to support Member States in their efforts tackle poverty and social exclusion".
 
Poverty in the spotlight
 
EU statistics in 2008 indicate that 16% of the EU's population (nearly 80 million Europeans) currently live below the poverty threshold, on less than 60% of the national median income. With 5 more million unemployed than at the outset of the crisis, income has dropped for many households, thereby exposing them to poverty. The nature, size and effects of the crisis differ within EU. As part of the EU's new strategy for the next decade: Europe 2020, EU leaders agreed at their meeting in June on the Commission's proposal to set a concrete target to reduce those at risk of poverty and exclusion by at least 20 million by 2020. Member States will now have to translate this target into national targets.
During its period in office, the Spanish Presidency has called to consolidate and to reinforce social policies in the EU, in order to protect the most vulnerable sectors of population from the effects of the crisis: Roma population, persons with disabilities, the elderly and the children. Spain has promoted active inclusion as well as measures aimed to fight housing exclusion and homelessness. The adoption of the goals on poverty reduction at the Employment and Social Affairs Council and later agreed on by EU leaders, is another of the Spanish Presidency's main achievements. Consequently, the goals of this 9th Meeting, a New Deal to fight Poverty, is fully shared and supported by the Spanish Presidency.
 
Results so far
 
Research on the impact of the annual meetings reveals that 82% of policy makers consider they have changed their approach in the fight against poverty as a result of the meeting. Even more relevant, 55% of policy makers reported that the discussions and recommendations of the meetings were translated into policies. This is a positive step forward, though work still needs to be done so that these changes can be felt. Currently, almost 78% of people experiencing poverty feel that their recommendations are not strongly reflected by EU policy.
The topics of each meeting vary on a yearly basis, according to the relevant priorities. Last year, the focus was on housing, financial inclusion and access to basic services. “It’s all about fighting for the full exercise of our human rights. We should not give up of this fight. This meeting is one of the tools we have to make ourselves heard. By sharing our experiences here, we are able to provide policymakers with a fuller understanding of the problems we face, which we would otherwise not have the courage to point out”, says Adélia Fernandes, Portuguese Delegate to the 8th EU Meeting of People experiencing Poverty.
 
Event preview
 
The 9th EU Meeting of People Experiencing Poverty is a two-day event that engages people experiencing poverty in a constructive dialogue with Members of the European Parliament, representatives of national governments, European Commission, NGOs and academia. Discussions will be structured in 8 workshops that will run simultaneously and will result in defining 16 priorities for the following ten years. Among the participants, we mention:
 
László Andor, Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion,
Robert Verrue, Director General , DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
Consuelo Sanchez Naranjo, Sub-secretary , Ministry of Health and Social Policy
Pervenche Berès, Chair of the European Parliament's Employment Committee,
Antonia Carparelli, Head of Unit for Inclusion, Social Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies, European Commission,
Philippe Courard, Belgian Secretary of State for Social Integration and the Fight against Poverty and
Fintan Farrell, Director of the European Anti-Poverty Network (EAPN).
 

Eradicating poverty: next steps
 
The annual meeting allows people experiencing poverty to interact directly with policy makers. This interaction has so far paved the way to significant progress in key areas such as unemployment, housing, access to health and pensions.
The 10-Year Action Plan to eliminate poverty will comprise all areas tackled in the previous meetings. In order to ensure its foreseen long-term implementation, the 10-Year Action Plan will be implemented with the active support of the current and future Presidencies of the EU. The 9th edition will have the support of the incumbent Spanish Presidency of the EU, as well as of the upcoming Belgian and Hungarian ones.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here