Komisja Europejska: Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans

4

W dniach 14-16 maja odbyły się konferencja i warsztaty organizowane przez Komisję Europejską: Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans. Do Brukseli zaproszono (prócz prezydencji czeskiej) przedstawicieli osób wykluczonych społecznie, delegacje organizacji charytatywnych oraz po jednym przedstawicielu mediów z każdego kraju. Ja, będąc dziennikarzem polonijnym, zostałem zaproszony jako reprezentant Wielkiej Brytanii. Wrażeniami ze spotkania podzielę się nieco później, teraz zaś przedstawiam program wyjazdu oraz jego główne cele (i oczywiście zdjęcia).
 Parlament Europejski, Bruksela, Paweł Rogaliński, www.rogalinski.bloog.pl, rogalinski.bloog.pl, dziennikarz polonijny

UE słucha ludzi w potrzebie: udzielić im głosu

Delegacje reprezentujące osoby doświadczające ubóstwa oraz specjalistów od tej kwestii zbiorą się w Brukseli w dniach 14-16 maja na dorocznym Europejskim Spotkaniu ds. Ludzi Doświadczających Biedy. Tegoroczna, ósma już edycja tego wydarzenia nosi nazwę „Gdzie mieszkamy. Czego potrzebujemy.” i jest współorganizowana przez Komisję Europejską, czeską prezydencję UE oraz Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Komisja i państwa członkowskie przygotowują działania na rok 2010, ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym, w związku z czym powyższe spotkanie okaże się dla liderów europejskich nieocenionym źródłem. Spotkanie obejmie wyczerpujące dyskusje na temat rzeczywistości codziennego życia w zakresie dostępu do odpowiedniego i przystępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego, integracji finansowej oraz dostępności właściwych podstawowych usług na dobrym poziomie jakościowym.

 

Celem tego dorocznego spotkania jest zapewnienie osobom doświadczającym ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego szansy na wyrażenie swoich niepokojów i aspiracji oraz nawiązanie bezpośredniego dialogu z przedstawicielami rządów krajowych, instytucji unijnych, organizacji pozarządowych i grup interesów. Unikatowa formuła spotkania została pomyślana w ten sposób, aby rozszerzyć komunikację dwustronną i otworzyć się na nowe formy dialogu. Delegacje będą reprezentować wszystkie 27 państw członkowskich, a wśród decydentów znajdą się osoby skoncentrowane na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na szczeblach krajowych i unijnym oraz dziennikarze. Planuje się także zapoznanie się z autentycznymi świadectwami ludzi doświadczających ubóstwa, aby zapewnić decydentom wyjątkową sposobność lepszego oszacowania warunków bieżących i różnic na szczeblach krajowych.

 Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Paweł Rogaliński, dziennikarz polonijny, sesja plenarna, rogalinski.bloog.pl, www.rogalinski.bloog.pl

Otwarty dialog, poszukiwanie rozwiązań

Zgodnie z oczekiwaniami spotkanie to spełni również funkcję forum rodzącego nowe pomysły działań i inicjatyw skupionych na poprawie egzystencji 78 milionów ludzi doświadczających ubóstwa w UE. Statystyki z roku 2007 wskazują, że 8% obywateli (w wieku powyżej 18 lat) zatrudnionych w 27 krajach UE żyje poniżej progu ubóstwa. Dyskusje będą koncentrować się na trzech głównych tematach:

  • Mieszkalnictwo. Ekonomiści badający zjawisko biedy i mierzący próg ubóstwa skupiają się na kosztach zakwaterowania, gdyż zazwyczaj to właśnie mieszkalnictwo pochłania najwięcej zasobów w porównaniu do innych wydatków. Z drugiej strony zapewnienie dostępu do dobrze utrzymanych lokali mieszkalnych leżących w granicach możliwości finansowych wymaga podjęcia wspólnego wysiłku przez wszystkie zainteresowane strony. Obecnie obowiązuje zbiór aktów prawnych i strategii związanych z mieszkalnictwem i zakwaterowaniem; wprowadzono także środki zapobiegające korupcji przy wyznaczaniu wsparcia mieszkaniowego i finansowego. Konieczne jest jednak podjęcie większych wysiłków zmierzających do zredukowania ilości przymusowych eksmisji oraz zapewnienia lepszego dostępu do przystępnych cenowo socjalnych lokali mieszkalnych na terenie całej UE, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i młodych rodzin.

 Przemowa - Paweł Rogaliński, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Paweł Rogaliński, dziennikarz polonijny, sesja plenarna, rogalinski.bloog.pl, www.rogalinski.bloog.pl

  • Integracja finansowa. Dostęp do usług finansowych, np. podstawowego kredytu, wiąże się bezpośrednio i głęboko z wykluczeniem społecznym. Ludziom doświadczającym ubóstwa często odmawia się dostępu do usług finansowych; będzie to ważny i pilny temat na zbliżającym się spotkaniu.

 

  • Podstawowe usługi. Europejczycy doświadczający ubóstwa borykają się również z wyzwaniami w zakresie dostępu do podstawowych usług, jak transport publiczny, zaopatrzenie w wodę i energię, usuwanie odpadów, usługi pocztowe, edukacja, opieka zdrowotna i usługi socjalne. Jako że zaspokajają one codzienne potrzeby ludzi, owe podstawowe usługi są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznej i regionalnej spójności w Europie. Władze publiczne są odpowiedzialne za zapewnienie dostępu do nich, bez względu na ich opłacalność bądź jej brak na wolnym rynku.

 

Utorować drogę dla roku 2010

Komisja Europejska i państwa członkowskie przygotowują obecnie działania na rok 2010, ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym.

Jednym z najważniejszych rezultatów warsztatów przeprowadzonych na spotkaniu będzie przedyskutowanie i wymiana opinii na temat aspiracji delegacji krajowych, jeżeli chodzi o przesłanie Roku oraz wkład w zaprojektowanie strategii europejskiej w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej na lata następujące po roku 2010. Podczas podsumowania spotkania każda delegacja powiesi na „drzewie” symboliczne przedmioty i/lub przesłania reprezentujące ich konkretne plany dotyczące zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

 Lunch, Pałac Egmont, Palais d'Egmont, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Paweł Rogaliński, dziennikarz polonijny, rogalinski.bloog.pl, www.rogalinski.bloog.pl

Bieżący kryzys gospodarczy wymaga wnikliwej koncentracji na kwestii ubóstwa

Wpływ społeczny bieżącego kryzysu gospodarczego jest jednym z głównych elementów, jakie należy wziąć pod uwagę w dyskusjach podczas 8. Dorocznego Spotkania Ludzi Doświadczających Biedy. W latach 2001-2007 średni poziom wzrostu gospodarczego 27 państw członkowskich UE wynosił rocznie 2,1%. Nowe miejsca pracy pomogły zredukować procent gospodarstw domowych bez zatrudnienia do poziomu 9,3% w 2007 r. Jednak najnowsze dane wskazują, że w dalszym ciągu zagrożonych ubóstwem jest 16% Europejczyków. Chociaż najlepszym zabezpieczeniem przed biedą jest dobrej jakości zatrudnienie, ubóstwo doświadczane przez osoby pracujące (na poziomie 8%) dowodzi, że nie wszystkie miejsca pracy mogą dać taką pewność. Dane wskazują jednocześnie, że w kilku państwach członkowskich w wyniku dużego wzrostu poprawił się ogólny poziom życia osób ubogich, natomiast ich względna sytuacja poprawiła się lub pozostała na tym samym poziomie.

Perspektywy gospodarcze uległy drastycznej zmianie. W większości państw członkowskich poziom bezrobocia znacznie wzrósł, a w niektórych krajach prognozy gospodarcze przewidują dalsze zwolnienia. Najbardziej dotkniętymi ofiarami kryzysu będą te gospodarstwa domowe, w których żywicielami rodziny są osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy i pod względem społecznym. Stąd też pojawia się potrzeba stworzenia sieci bezpieczeństwa socjalnego, które będą na tyle mocne, aby zabezpieczyć ludzi przed porażką, i na tyle skuteczne, aby pomóc im odbić się, włączając ich na powrót do aktywnego udziału w życiu społecznym i na rynku pracy.

 Palais d'Egmont, Pałac Egmont, Paweł Rogaliński i Martin Zarsky, przedstawiciel czeskiego ministerstwa spraw społecznych, Martin Žárský, Komisja Europejska, Bruksela, www.rogalinski.bloog.pl, rogalinski.bloog.pl

Zapowiedź programu wydarzeń

Mówcami na spotkaniu pt. „Gdzie mieszkamy. Czego potrzebujemy.” będą m.in. następujące osoby: Vladimír Špidla, unijny Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans; Marian Hošek, Wiceminister ds. Polityki Społecznej, Usług Społecznych i Polityki Rodzinnej, Republika Czeska; Martin Hirsch, Wysoki Komisarz ds. Aktywnej Solidarności i Walki z Ubóstwem, Francja, oraz Ludo Horemans, Prezes EAPN. Jérôme Vignon, Dyrektor ds. Opieki Społecznej i Integracji Społecznej, Komisja Europejska, oraz Jean-Marc Delizee, Sekretarz Stanu ds. Walki z Ubóstwem, Belgia, również wezmą udział w spotkaniu.


 ROZKŁAD PRACY DZIENNIKARZY:

Czwartek, 14 maja 2009 r.  
19.00 Powitanie dziennikarzy prasowych
Piątek, 15 maja 2009 r.  
09.30 Otwarcie spotkania
10.00 – 16.30 Warsztaty: „Gdzie mieszkamy. Czego potrzebujemy.”
16.30 – 18.00 Spotkanie i sesja robocza delegacji krajowych
  Możliwość przeprowadzenia wywiadów (wymaga potwierdzenia)
20.30 Obiad konferencyjny
Sobota, 16 maja 2009 r.  
09.30 – 11.45 Raporty z warsztatów z udziałem delegacji
11.45 – 12.15 Sesja plenarna
12.15 – 13.15 Zadanie ustalenia celów przez delegacje
13.15 – 14.45 Lunch


8th European Meeting of People Experiencing Poverty


Brussels will host this regular event of the spring Presidencies on 15 and 16 May 2009.

This year’s meeting bears the subtitle WHERE WE LIVE – WHAT WE NEED, and it will focus in particular on topics such as financial inclusion, including the issues of excessive debt, housing and access to basic services. It will be attended by Deputy Minister of Labour and Social Affairs Marián Hošek and Deputy Minister for Human Rights and Minorities Czeslaw Walek on behalf of the Czech Presidency.

People who experience poverty and face the risk of social exclusion can directly meet and debate with those who shape and implement poverty-related policies and measures at both national and European level. National delegations of most EU Members States will have the opportunity to present both their good and bad experiences in the fight against poverty and social exclusion, to suggest solutions and to hang their own ideas for a solution on a symbolic wishing tree. Delegates from among people who experienced or are experiencing poverty are nominated by the national coordinators of the European Anti-Poverty Network (EAPN).

The 8th European Meeting of People Experiencing Poverty is organised by the Czech Presidency in cooperation with the EAPN, the European Commission and the Kingdom of Belgium.

The meeting is accessible to delegations of journalists.

Thursday, 14 May 2009 Hotel
19h00 – 21h30 Press welcome
Friday, 15 May 2009 Egmont Palace
10h00 – 11h00 Workshops – 1st session
11h00 – 11h30 Press briefing with Mr Vignon
11h30 – 12h30 Workshops – 2nd session
12h30 – 14h00 Lunch
14h00 – 16h00 Workshops – 3d session
16h30 – 18h00 Workshops: National Delegations
20h30 – 23h30 Conference dinner
Saturday, 16 May 2009 Egmont Palace
09h30 – 11h45 Delegation Workshop Reports
11h45 – 12h15 Plenary Session with Commissioner Spidla
12h15 – 13h15 2010 Wish Tree – Delegation hanging of symbolic objects
13h15 – 13h45 Press briefing with Commissioner Spidla
13h15 – 14h45 Lunch

________________________________
*Materiały udostępnione przez Komisję Europejską: Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans

4 KOMENTARZE

  1. Heja. Na wstępie chciałabym pogratulować pomysłu na bloga, szczerze mówiąc, to miło czyta się zamieszczane artykuły. Nieduża liczba dziennikarzy włada językiem, który może przyciągnąć mnie do przeczytania i skomentowania artykułu. Sądzę, że jeszcze niejednokrotnie odwiedzę tą stronę. Już od pewnego czasu chcę postawić własnego bloga i zbieram wszystkie wskazówki, które mogą mi to ułatwić. Największym moim problemem jest część techniczna i optymalizacja bloga, która ma się przyczynić do tego, żeby mój blog miał wielu odwiedzajacych.

    Pozdrowienia – Kazimiera Tomaszewska

    P.S. Super wygląd bloga, chciałabym mieć podobny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here