STOP dyskryminacji na Litwie!

4
W imieniu Stowarzyszenia Demokratycznego, Rzecznik Prasowy Paweł Rogaliński apeluje o zwrócenie uwagi na ostatnie niepokojące wydarzenia na Litwie.
Szczególnie alarmujące kwestie dotyczą stosunku części władz Litwy do tematu poszanowania praw mniejszości narodowych w tym kraju. Polityka Wilna jest często postrzegana na arenie międzynarodowej jako nieprzyjazna polskiej mniejszości i odbiegająca od standardów demokratycznych Unii Europejskiej.
Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się głównie w zaszłościach historycznych już od czasów międzywojnia. W następstwie kolejnych konfliktów oraz zawirowań politycznych i wojskowych, autochtoniczna ludność polska była przymusowo wysiedlana ze swoich domostw na terenie Litwy. Obecnie, według statystyk (pomimo wspomnianych wysiedleń), Polacy stanowią w niektórych miejscowościach znaczny odsetek ludności. Jest tak m.in. w okręgu wileńskim – jest ich tam aż 26%, w gminie rejonowej Wilno – 64%, Soleczniki – 80%, natomiast w starostwach Ejszyszki oraz Miedniki – po 93,5%.
Niedopuszczalne jest zdejmowanie tablic z dwujęzycznymi nazwami ulic, zakaz alternatywnego używania języka polskiego w litewskich urzędach czy karanie właścicieli sklepów za umieszczanie w nich polskich napisów i instrukcji. W regionach, gdzie Polacy stanowią lwią większość społeczeństwa, tego typu kroki są nie tylko objawem nietolerancji, ale i poważnym, prawnym nadużyciem.
Inne niezrozumiałe decyzje władz w Wilnie to: przymusowa lituanizacja polskich nazwisk oraz otwarte i karygodne potępianie wybitnych postaci urodzonych na Litwie, lecz reprezentujących poglądy sprzeczne z państwową ideologią (m.in. niedawna, agresywna kampania wymierzona w postać Józefa Piłsudskiego za jego dążenia do realizacji myśli Jagiellońskiego państwa dwóch narodów).
Stowarzyszenie Demokratyczne z siedzibą w Szczecinie oraz Forum Młodych Dyplomatów z siedzibą w Warszawie wyrażają swój otwarty sprzeciw wobec powszechnej nietolerancji na Litwie. Wszystko to dla naszego wspólnego, polsko-litewskiego dobra i budowania przyszłości opartej na różnorodności kulturowej.

4 KOMENTARZE

 1. Bardzo sie dziwię że nie można z nimi zrobić porządku może czas najwyższy bo widać że z tymi władzami to demokracji i poszanowania praw człowieka to oni nigdy nie osiągną !!!

 2. List Posłów do Parlamentu Europejskiego o ochronę praw autochtonicznej mniejszości polskiej na Litwie
  Herman van Rompuy,

  przewodniczący Rady Europejskiej
  Jose Manuel Barroso,

  przewodniczący Komisji Europejskiej
  Viktor Orban, premier Węgier,

  państwa, które przewodniczy UE

  Szanowni Panowie,

  my, niżej podpisani Posłowie do Parlamentu Europejskiego, zwracamy się do Panów z wnioskiem o ochronę praw autochtonicznej mniejszości polskiej na Litwie oraz o zobowiązanie władz Litewskich do przestrzegania prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych, oraz o wezwanie władz Republiki Litewskiej do zaprzestania praktyk dyskryminujących polską mniejszość narodową w tym państwie.

  Republika Litewska jest państwem wieloetnicznym, w niektórych rejonach autochtoniczna mniejszość polska stanowi większość mieszkańców, zamieszkując te tereny od 700 lat. W rejonie solecznickim mieszka 79% Polaków, w rejonie wileńskim – 61% Polaków, a w stolicy Wilnie – 18, 7 % Polaków. Od momentu przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej, to jest od 2004 roku, sytuacja mniejszości polskiej w tym kraju uległa drastycznemu pogorszeniu, pomimo że standardy międzynarodowe mówią, iż wchodzące w życie nowe akty prawne nie mogą ograniczać bądź pogarszać już istniejących praw mniejszości narodowych, a powinny polepszać sytuację obecną.

  Niestety w Republice Litewskiej dzieje się odwrotnie, a działania władz Litewskich mają bezspornie charakter dyskryminujący, niezgodny z aktami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Zgodnie z opinią Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, dotyczącej Litwy, ratyfikowanie Konwencji nie może być używane, jako argument zmniejszania wcześniej świadczonego poziomu ochrony mniejszości i dlatego poziom ten nie powinien być zmniejszany. Poniższe przykłady działań władz Litewskich wobec mniejszości polskiej pokazują świadome naruszanie tej zasady:

  – 17 marca 2011 roku Parlament Republiki Litewskiej uchwalił nową wersję ustawy o oświacie, podpisanej przez Prezydent Litwy, odbierającej rodzicom należącym do mniejszości narodowej nabyte wcześniej prawo wyboru języka, w jakim mogą uczyć się ich dzieci oraz zakładającej „optymalizację” sieci szkół w małych miejscowościach poprzez zamykanie szkół mniejszości narodowych, co może doprowadzić do likwidacji około 50 % klas z mniejszościowym językiem nauczania,

  – w Republice Litewskiej obowiązuje zakaz używania w dokumentach swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości narodowej, czyli w formie oryginalnej,

  – w Republice Litewskiej obowiązuje także zakaz używania w urzędach języka innego niż litewski pod groźbą kary 400 litów dla każdej osoby używającej języka mniejszości narodowej (decyzja Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2010 r.),

  – Litewska Inspekcja Języka Państwowego nakłada grzywny na osoby prywatne, przedsiębiorców oraz samorządowców za używanie dwujęzycznych tablic informacyjnych na obszarach gdzie autochtoniczna mniejszość polska stanowi większość mieszkańców,

  – Główna Komisja Etyki Służbowej Republiki Litewskiej 22 stycznia 2010 roku ukarała upomnieniem Posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego, lidera mniejszości polskiej na Litwie za podnoszenie na forum Parlamentu Europejskiego spraw związanych z dyskryminacją mniejszości narodowych na Litwie,

  – Parlament Litewski 29 listopada 2008 r. odmówił zatwierdzenia na stanowisko wiceprzewodniczącego sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Posła Jarosława Narkiewicza ze względu na jego polską narodowość, a stanowisko to dotychczas nie jest obsadzone po dwóch i pół latach trwania kadencji,

  – dyskryminujące działania władz Litewskich wpływają na wzrost zachowań rasistowskich, ksenofobicznych oraz antysemickich w Republice Litewskiej, których przykładem był marsz 11 marca 2011 r. z okazji Dnia Odrodzenia Państwowości z hasłami: „Litwa dla Litwinów”, „Za ojczystą Litwę, rasę i naród” oraz umieszczenie na jedynej synagodze w Wilnie napisu „Juden raus”. Organizatorem wspomnianego marszu jest urzędnik państwowy, starszy specjalista do spraw Public Relations Państwowego Centrum Badań Ludobójstwa i Oporu Mieszkańców.

  Wymienione działania władz Republiki Litewskiej, wymierzone w autochtoniczną mniejszość polską, są jawnym i bezpośrednim przejawem dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, zwalczanej przez UE na podstawie art. 10 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Swymi działaniami Republika Litewska narusza Kartę Praw Podstawowych UE, a w szczególności art. 21, który zakazuje wszelkiej dyskryminacji, ze względu na pochodzenie etniczne czy przynależność do mniejszości narodowej. Ponadto działania władz Litewskich naruszają Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

  Szanowni Panowie, w Europie XXI wieku nie może być miejsca na jawną i otwartą dyskryminację jakiejkolwiek mniejszości narodowej, a tym bardziej autochtonicznej. Unia Europejska powinna zdecydowanie reagować w przypadku łamania prawa wspólnotowego, którego dopuszcza się Republika Litewska, aby przeciwdziałać prześladowaniom na tle etnicznym i narodowościowym. My, Europejczycy, nauczeni doświadczeniami historii zbyt dobrze wiemy, czym kończy się przyzwalanie na dyskryminację grup etnicznych czy narodowych. Nie wolno nam powielać błędów przeszłości. Litwa nie może być w tym względzie wyjątkiem. Członkowstwo w Unii zobowiązuje do dostosowania swojego prawa do standardów obowiązujących w UE. Nasze hasło „Zjednoczona w Różnorodności” nie może być pustą frazą, a polska mniejszość narodowa na Litwie musi mieć zapewnione prawa, które jej przysługują zgodnie z literą prawa europejskiego.

  Zwracamy się do Panów z apelem o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do zakończenia na Litwie dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej oraz do przywrócenia w tym kraju przestrzegania prawa wspólnotowego w zakresie ochrony mniejszości narodowych i etnicznych.

  WOJCIECHOWSKI Janusz

  GRÓBARCZYK Marek Józef

  PIOTROWSKI Mirosław

  HIBNER Jolanta Emilia

  KALINOWSKI Jarosław

  ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

  HANDZLIK Małgorzata

  KOZŁOWSKI Jan

  KACZMAREK Filip

  MARCINKIEWICZ Bogdan

  ZALEWSKI Paweł

  WAŁĘSA Jarosław Leszek

  BORYS Piotr

  OLBRYCHT Jan

  SARYUSZ-WOLSKI Jacek

  ZASADA Artur

  SKRZYDLEWSKA Joanna Katarzyna

  TRZASKOWSKI Rafał

  ZIOBRO Zbigniew

  KURSKI Jacek Olgierd

  SZYMAŃSKI Konrad

  MÉSZÁROS Alajos

  CYMAŃSKI Tadeusz

  TOMAŠEVSKI Valdemar

  TABAJDI Csaba Sándor

  MIGALSKI, Marek Henryk

  LEGUTKO, Ryszard Antoni

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here