Relacja ze Strasburga: Semestr Europejski w Parlamencie Europejskim, 13.06.2012

0

Zapraszam do przeczytania streszczenia z debaty podczas Semestru Europejskiego w Strasburgu. Tematem rozmowy był obecny kryzys gospodarczy i towarzyszące jej bezrobocie, szczególnie wśród osób młodych.

REHN OLLI – komisarz UE
– Komisja Europejska popiera większe zainteresowanie i zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w Semestr Europejski
– Komisja chce aktywnie brać udział w dyskusji w Semestrze Europejskim.

WORTMANN-KOOL Corien
– Państwa członkowskie powinny w sposób konsekwentny i realny wprowadzać reformy i zmieniać obecny stan rzeczy. Wszyscy powinni dołożyć odpowiednich starań.

HUGHES Stephen
– Dzisiaj głosowaliśmy nad tzw. "dwupakiem", ale nie ma żadnego postępu w zakresie inwestycji publicznych. Komisja Europejska powinna przedstawić bardzo solidne dane, byśmy mogli realizować program Europa 2020. Uważamy, że powinniśmy odnieść się do deficytu w finansach poprzez określenie konkretnych reguł gospodarowania pieniędzmi. Tylko w ten sposób będzie można pokonać kryzys.

DE BACKER Philippe
– Reforma rynku pracy i systemu emerytalnego powinna być sednem decydującym o konkurencyjności Unii. Mimo to jest wręcz odwrotnie. Np. we Francji obniża się wiek emerytalny – to niedopuszczalne. Państwa nie okazują solidarności z innymi państwami w strefie euro. Jeśli nie weźmiemy się za porządne reformy, to ten kryzys się nie skończy. Państwa muszą być bardziej odpowiedzialne za swoje polityki.

FORD Vicky
– Proszę przestać marnotrawić pieniądze podatników. Proszę zmniejszyć biurokrację. Proszę zająć się bankami.

STOLOJAN Theodor Dumitru
– Jestem przekonany, że ze wszystkich instrumentów, które zostały utworzone podczas kryzysu, Semestr Europejski jest najważniejszym. Mam nadzieję, że w przyszłości również mógłby pomagać Unii w przezwyciężaniu problemów.
Zauważyliśmy, że parlamenty narodowe chcą mieć udział w takich instrumentach. Teraz mają taką możliwość poprzez ideę Semestru Europejskiego. Oczywiście była to idea stworzona przez Parlament Europejski.

BERÈS Pervenche
– Czy rzeczywiście mamy wszystkie niezbędne instrumenty, by skorygować te nierówności makroekonomiczne? W przypadku Francji Komisja Europejska przygotowała swoje dokumenty w oparciu o dokumenty przekazane przez przegrany rząd Francji. Jest tam pełno błędów. Istnieje dyktat z Brukseli, który ignoruje rzeczywistość w danym kraju. Oczywiście jesteśmy za integracją, ale nie w przypadku, jeśli Pan to wszystko robi przeciwko narodom i politycznym decyzjom.

HÜBNER Danuta Maria
– Semestr Europejski spełnił swoje zadanie – przyczynił się po poszerzenia polityki europejskiej. "Sześciopak" miał swój wielki wkład w Semestr Europejski. Moim zdaniem jeden z problemów polega na zbyt powolnym wdrażaniu nowych idei w życie.
 
KLEVA Mojca
– Trzeba zreformować rynek pracy uwzględniając bezrobocie młodzieży. Trzeba zatrudnić młodzież.

FERREIRA Elisa
– Są trzy wielkie problemy: dług publiczny, kłopoty sektora bankowego, wzrost gospodarczy. Unia bankowa, którą pan nam tu proponuje – cóż, trzeba to było zrobić 2 lata temu, przecież żądaliśmy tego w 2009 roku. Stabilności gospodarczej w Europie również nie przywrócono. Trzeba też stworzyć nowy fundusz ratunkowy, tak, by dług publiczny stał się problemem do rozwiązania dla całej Unii a nie poszczególnych państw.

REHN OLLI – komisarz UE
– Debata odzwierciedla powagę sytuacji, w której się znajdujemy. Poruszono dwa główne zagadnienia – po 1) wrażenie państw członkowskich, iż mogą decydować same o sobie, bez konsultacji z nikim.
Nowe zarządzanie gospodarcze i koordynacja polityk zostały przyjęte jednogłośnie przez 27 państw na wniosek PE. Zadaniem KE jest przedstawianie analiz i zaleceń, aby pomóc państwom.
Czasy tradycyjnych, zakulisowych przetargów w Radzie, które doprowadziły do obecnej sytuacji, już minęły. Możemy zapewnić, że państwa członkowskie zastosują się do naszych zaleceń, a jeśli nie – zostaną wyciągnięte poważne konsekwencje. Niewłaściwe decyzje gospodarcze jednych państw odbijają się na gospodarkach innych państw i dlatego trzeba je koordynować.
W naszych zaleceniach traktujemy Europę jako całość. Musimy wzmocnić konkurencyjność w Europie.

ANDOR László – komisarz UE
– Jeśli chodzi o emerytury – są przeprowadzane bardzo głębokie reformy, np. we Włoszech. Trzeba poczekać na ich finalizację i dopiero wtedy będzie można oceniać. Bezrobocie młodzieży nie może być w pełni objęte semestrem. Musimy także uważać, by nie zadowolić się samym podkreślaniem tego problemu – trzeba czynić konkretne kroki w tym kierunku.

ŠEMETA Algirdas – komisarz UE
– Idziemy w kierunku bardziej "zielonego" systemu podatkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here