Raport oddziaływania na środowisko – niebezpieczeństwo zostało zażegnane

0

Jednym z priorytetów prawodawstwa unijnego jest ochrona środowiska naturalnego przed degradacją, będącą wynikiem działalności człowieka. Każda inwestycja budowlana niesie w sobie pewien element ryzyka, ważne jest żeby skutki jej realizacji zostały określone jeszcze na etapie planowania. Właśnie w tym celu sporządzany jest raport oddziaływania na środowisko.

PREWENCJA W POLSCE I NA ŚWIECIE

Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) należą do najważniejszych prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na całym świecie. Pomimo, że w Polsce wykonuje się je już od kilkunastu lat, dopiero uchwalenie ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (9 listopada 2000r.) pozwoliło na ujednolicenie przepisów prawa z prawodawstwem unijnym i z konwencjami międzynarodowymi.
Rodzaje przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. W przypadku niektórych inwestycji, decyzja musi zostać uzyskana jeszcze przed wystąpieniem inwestora o pozwolenie na budowę. Dotyczy to w szczególności dużych obiektów mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i infrastrukturalnych. Decyzja ta jest w pełni niezależna od wszystkich innych pozwoleń środowiskowych. Inwestycje, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, tworzą grupę przedsięwzięć o wysokim stopniu oddziaływania na środowisko. Z kolei w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie OOŚ jest postępowaniem fakultatywnym, a jego przeprowadzenie zależy od decyzji organu prowadzącego. Ocenę obligatoryjną zawsze kończą raporty o oddziaływaniu na środowisko.

KTO MOŻE WYKONAĆ RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO?

W chwili obecnej nie ma żadnych uregulowań prawnych co do uprawnień, jakie powinien posiadać podmiot wykonujący raport oddziaływania na środowisko. Oznacza to, że czynność ta może być wykonana przez każdą osobę, która dysponuje odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i wiedzą. Nie oznacza to jednak, że zlecenie należy powierzyć dowolnej firmie. Podstawowym kryterium powinno być doświadczenie.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa, raporty oddziaływania na środowisko powinny uwzględniać:

• szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem: jego charakterystyki i warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji oraz eksploatacji, przewidywaną wielkość emisji wynikającą z funkcjonowania przedsięwzięcia, opis elementów przyrodniczych narażonych na oddziaływanie przedsięwzięcia, opis chronionych zabytków, które znajdują się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, opis analizowanych wariantów i ich przewidywanego oddziaływania na środowisko;
• analizę i ocenę potencjalnych zagrożeń dla chronionych zabytków, znajdujących się w obrębie obszaru realizacji przedsięwzięcia;
• uzasadnienie wariantu, który został wybrany przez inwestora, wraz z opisem jego oddziaływania na środowisko;
• opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym oddziaływań: krótko-, średnio- i długoterminowych, pośrednich i bezpośrednich, stałych i chwilowych;
• opis przewidywanych działań, których celem ma być ograniczenie, zapobieganie lub kompensacja przyrodnicza wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko.

Ocena każdorazowo uwzględnia etap realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia. Zasadniczym celem raportu jest analiza możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia, w sposób najmniej zagrażający środowisku.

ecoexpert

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here