Podatek od nieruchomości – kogo dotyczy?

0

Obowiązek podatku od nieruchomości dotyczy nas wszystkich, bez względu na rodzaj osobowości prawnej czy sposobu użytkowania przedmiotu opodatkowania. Płacą osoby fizyczne, osoby prawne, ale także spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 

Podatek od nieruchomości- kogo dotyczy?

Podatek od nieruchomości jest obowiązkiem podatnika, który kupuje nieruchomość. Nieruchomością może być dom, ale także mieszkanie, działka czy garaż. W większości przypadków obowiązek wywiązania się z podatku jest niezbywalny o dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Różnicą jest tutaj tylko rodzaj dokumentów, które te podmioty składają.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik stał się posiadaczem nieruchomości. Jeśli więc kupiłeś mieszkanie w marcu, 1 kwietnia powstanie obowiązek podatkowy.

Wysokość podatku od nieruchomości. Kto ustala stawki podatku?

Stawki podatku od nieruchomości określane są przez organ gminy. Nigdy jednak wysokość podatku nie przekracza kwoty ustalonej na mocy ustawy o0 podatkach i opłatach lokalnych. Warto podkreślić, że wysokość podatku jest niezależna od dochodów, które podatnik osiąga dzięki nieruchomości, również jeśli są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej w danej nieruchomości. Wysokość podatku ustalają władze samorządowe, ale istnieją maksymalne wskaźniki cen, które powstają na podstawie oficjalnego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat ten ma miejsce w połowie lipca. Dla porównania, w tym roku dla 1 m kwadratowego dla gruntów pozostałych i działek z wybudowanymi domami jednorodzinnymi, maksymalna stawka wyniosła 0,50zł. Dla powierzchni użytkowej dla całości lub części budynków mieszkalnych natomiast maksymalna stawka podatku wynosiła 0,81 zł za 1 m kwadratowy. Co roku stawki te mogą ulegać zmianom.

Podstawą opodatkowania na gruntów jest ich powierzchnia zapisana w ewidencji gruntów, dla budynków zaś- powierzchnia użytkowa. Jeśli mówimy o działalności gospodarczej, podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne zamieszkujące np. mieszkanie, podatek od nieruchomości opłacają do czasu trwania obowiązku podatkowego w 4 ratach rozłożonych w ciągu roku. Pierwsza rata płacona jest do 15 marca, następne co 3 kolejne miesiące- 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby prawne natomiast opłacają podatek do 15 dnia każdego miesiąca. Podatek można opłacić w kasie, ale można także zapłacić go online po przygotowaniu deklaracji. Znajdziesz ją na przyjazne-deklaracje.pl. Deklaracja in-1 może zostać wysłana online, wprost do urzędu, bez wychodzenia z domu, co jest wyjątkowo wygodnym rozwiązaniem.

Co jeszcze należy wiedzieć?

W przypadku, gdy jesteś współwłaścicielem bądź współposiadaczem nieruchomości, jednostki samorządu terytorialnego wydają jedną decyzję odnośnie stawki podatkowej. Nie ma znaczenia, kto zapłaci podatek, jednak obowiązek podatkowy dotyczy każdego współwłaściciela nieruchomości. Warto wiedzieć, że na złożenie informacji czy deklaracji i opłacenie podatku masz 14 dni od momentu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Istnieją pewne kategorie nieruchomości, które są wyłączone z opodatkowania. Kategoriami tymi są użytki rolne i grunty leśne z wyjątkiem tych, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, a także siedziby ambasad i konsulatów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here